Chủ đề Online Store 2.0

Khám phá các chủ đề tận dụng tối đa các tính năng Online Store 2.0 của Shopify, như các mục kéo và thả, tính năng trợ năng tích hợp và các trang có tốc độ tải nhanh.

Chủ đề trong bộ sưu tập "Chủ đề Online Store 2.0"

Chủ đề Icon

Icon 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Alchemy 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Flow

Flow 350 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Dawn

Dawn Miễn phí

2 phong cách

Chủ đề Warehouse

Warehouse 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Expression

Expression 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Avenue

Avenue 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Venue

Venue 280 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Editions

Editions 150 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Providence

Providence 200 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Impulse

Impulse 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Startup

Startup 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Mr Parker

Mr Parker 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Broadcast

Broadcast 280 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Fashionopolism

Fashionopolism 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Streamline

Streamline 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Focal

Focal 280 $ USD

2 phong cách

Chủ đề Kingdom

Kingdom 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Boost

Boost 240 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Fresh

Fresh 350 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Foodie

Foodie 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Canopy

Canopy 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Prestige

Prestige 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Grid

Grid 240 $ USD

4 phong cách