Chủ đề Online Store 2.0

Khám phá các chủ đề tận dụng tối đa các tính năng Online Store 2.0 của Shopify, như các mục kéo và thả, tính năng trợ năng tích hợp và các trang có tốc độ tải nhanh.

Chủ đề trong bộ sưu tập "Chủ đề Online Store 2.0"

Chủ đề Capital

Capital 350 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pipeline

Pipeline 280 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Spark

Spark 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Pacific

Pacific 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Responsive

Responsive 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Maker

Maker 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Context

Context 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Galleria

Galleria 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Showcase

Showcase 250 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Grid

Grid 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Icon

Icon 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Expanse

Expanse 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Beyond

Beyond 250 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Venue

Venue 280 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Fashionopolism

Fashionopolism 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Mr Parker

Mr Parker 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Editorial

Editorial 220 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Parallax

Parallax 220 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Alchemy

Alchemy 240 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Motion

Motion 310 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Avatar

Avatar 220 $ USD

2 phong cách

Chủ đề District

District 220 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Providence

Providence 200 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Focal

Focal 300 $ USD

3 phong cách