Các danh mục lớn

Khám phá những chủ đề giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp. Những tính năng có được: tìm kiếm và lọc nâng cao, mega menu (menu tổng hợp danh mục), liên kết phân cấp và menu điều hướng trang bộ sưu tập

Chủ đề trong bộ sưu tập "Các danh mục lớn"

Chủ đề Capital

Kiểu Prague của chủ đề Capital
Capital 350 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Mojave

Kiểu Mojave của chủ đề Mojave
Mojave 320 $ USD

2 kiểu

Chủ đề Avenue

Kiểu Casual của chủ đề Avenue
Avenue 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Expanse

Kiểu Classic của chủ đề Expanse
Expanse 320 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Testament

Kiểu Genesis của chủ đề Testament
Testament 260 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Dawn

Kiểu Default của chủ đề Dawn
Dawn Miễn phí

1 kiểu

Chủ đề North

Kiểu Default của chủ đề North
North 200 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Bullet

Kiểu Default của chủ đề Bullet
Bullet 260 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Symmetry

Kiểu Chantilly của chủ đề Symmetry
Symmetry 300 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Focal

Kiểu Carbon của chủ đề Focal
Focal 300 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Boost

Kiểu Spark của chủ đề Boost
Boost 280 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Icon

Kiểu Dolce của chủ đề Icon
Icon 240 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Warehouse

Kiểu Metal của chủ đề Warehouse
Warehouse 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề District

Kiểu District của chủ đề District
District 220 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Fresh

Kiểu Sweet của chủ đề Fresh
Fresh 350 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Canopy

Kiểu Light của chủ đề Canopy
Canopy 280 $ USD

4 kiểu

Chủ đề Broadcast

Kiểu Clean của chủ đề Broadcast
Broadcast 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 300 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Pipeline

Kiểu Bright của chủ đề Pipeline
Pipeline 280 $ USD

3 kiểu

Chủ đề Andaman

Kiểu Default của chủ đề Andaman
Andaman 290 $ USD

1 kiểu

Chủ đề Influence

Kiểu Default của chủ đề Influence
Influence 350 $ USD

1 kiểu